Lite tråkig läsning kanske, men ta er tid att läsa igenom följande text,
så minskar risken för missförstånd oss emellan.
 
När en valp tingas, så vill vi att ni betalar en handpenning på 15 % - detta som en "garanti både för er som köpare och oss som säljare;
valpen ska säljas till er och i och med det så nekas ju eventuella andra intressenter.
Vid avbeställning betalat endast 15 % av handpenningen tillbaka!

Enligt konsumentköplagen gäller följande vid:

Avbeställning:
Enligt 37 § konsumentköplagen har vid konsumentköp en köpare rätt att avbeställa varan (hunden) innan den har avhämtats. Säljaren har i sådana fall rätt till ersättning för skäliga kostnader som uppkommit p g a att köparen avbeställt köpet. Säljare och köpare kan i förväg enligt 41 § konsumentköplagen komma överrens om vilken ersättning som säljaren har rätt till vid avbeställning från köparen. Enligt Skks köpeavtal gäller att säljaren vid köparens avbeställning ska ha rätt till ersättning med 15 % av köpesumman. vid andra köp än konsumentköp har köparen inte någon avbeställningsrätt.

Leverans:
Leverans sker, om inget annat avtalats, genom att köparen hämtar hunden hos säljaren. Om hunden genom säljarens försorg ska transporteras till köparen, svarar köparen för transportkostnaderna.

Åter köp av hunden:
Om återköpet sker inom 14 dagar, räknat från leverans dagen,
återbetalas 80 % av den kontanta köpeskillingen.

Om återköpet sker senare, men inom 3 månader, räknat från leveransdatum,
återbetalas 60 % av köpeskillingen.

Om återköpet sker senare men inom 12 månader, räknat från leveransdatum,
återbetalas 40 % av köpeskillingen.

Om återköpet sker senare men inom 24 månader, räknat från leveransdatum,
återbetalas 10 % av köpeskillingen.

Sker återköpet senare än vad som nu angivits återbetalas ingen del av köpeskillingen.

Parternas ansvar vid fel hos hunden:
Hunden ska vara frisk och utan fel vid leverans om annat inte uttryckligen angivits i avtalet. Frågor om hunden varit frisk och felfri ska bedömas med hänsyn till dess kondition (Beskaffenhet) vid leveranstillfället. Säljaren ansvarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (s k dolt fel). Köparen är skyldig att begränsa skadan i de fall där köparen kommer att begära ersättning för denna av säljaren. Om det i sådant fall blir aktuellt att hunden ska undergå operativ åtgärd eller annan dyrbar veterinärbehandling, ska köparen innan åtgärden vidtas, rådgöra med säljaren om kostnadens storlek. Detta ska dock inte gälla om det p g a hundens tillstånd eller andra särskilda skäl inte är rimligt att avvakta med veterinärbehandlingen.

Reklamation
En förutsättning fölr att köparen ska kunna få rätt till kompensation för ett fel är att köparen reklamerar hunden. Reklamation innebär att köparen meddelar säljaren att köparen inte godtar hunden och anger på vilket sätt hunden enligt köparens uppfattning är felaktig.

Reklamation ska ske inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde märkt felet. Meddelande som lämnas inom två månader efter att det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i tätt tid. Reklamation ska göras inom mtre år efter leveransen.

Källa: SKKs köpeavtal
 

© Avasaxas Kennel

Kin@-webb@